شعرهای کهن فارسی در کتاب ارشاد قلانسی

نویسندگان

چکیده

سرزمین چین یکی از جایگاه های مهم و قابل توجه نسخه های خطی فارسی در جهان است و کتاب ارشاد قلانسی نسفی از جمله کتابهای ارزشمندیاست که بیشترینه دستنویس های آن در چین موجود است.مولف که از طبقه واعظان و مذکران عصر خودبوده، در مجالس وعظ به شیوه ادبیات منبری ، نمونه های بسیاری از اشعار کهن فارسی را به استشهاد در آورده است که از این لحاظ ، کتاب ارشاد گنجینه ای مغتنم از قدیمی ترین اشعار و ادوار شکوفایی شعر فارسی است.در این مقاله نظر به اهمیت این شواهد به بحث درباره آنها و بررسی و تحقیق در باب نام گویندگانشان پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها