نگاهی به احوال و آثا رجلال الدین عبدالرحمن سیوطی

نویسنده

چکیده

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی از علماء و نویسندگان بزرگ عصر ممالیک
و از پیشتازان عرصه تألیف و یکی از پر اثرترین نویسندگان اسلامی است، تعداد آثار او را بیش از 500 اثر ذکرکرده اند، در اکثر زمینه های دینی و ادبی آثار مهمی بر جای نهاده است. کتابهای او در موضوعات تفسیر و علوم قرآن، حدیث، فقه, علوم عربی ) لغت، صرف، نحو، معانی و بیان) تاریخ و طبقات و... می باشد. در مقامه نویسی نیز دستی داشته و حدود 25 مقامه از او به یادگار مانده است.
از مهمترین آثار او الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الاتقان فی علوم الـقرآن، الجامع الصغیر فی الحدیث البشیر النذیر، المزهر فی علوم اللغة و انواعها، الاقتراح فی اصول النحو و تاریخ الخلفاء می باشد.
در اواخر عمر عزلت گزیده و ترک تدریس و افتاء نموده است و پس از 62 سال عمر پربار در سال 911ه. ق در قاهره بدرود حیات گفت.

کلیدواژه‌ها