بررسی لغوی و معنایی واژهء أم در زبانهای سامی

نویسنده

چکیده

در این مقاله معانی لغوی کلمهء أم در قرآن کریم و در فرهنگ های زبان عربی مورد بررسی قرارگرفته و تلفظ این واژه به صورت تطبیقی در سایر زبان های سامی بیان شده است. کاربردهای گوناگون اسمی- فعلی- اصطلاحی و دستور زبانی ام در این مقاله آمده است.
در این پژوهش وجود کلمات ثنایی (دو حرفی) در زبان های سامی نشان داده شده است. برخی از زبانهای سامی از جمله زبان عربی تمایل زیادی به ثلاثی کردن این گونه کلمات داشته اند. اهمیت این واژه از جنبه لغوی سبب شده تا دایرهء معنایی این واژه گسترش یافته و به شکلهای مختلفی در صرف و نحو و لغت به کارگرفته شود. وجودکنیه های بسیاری که در زبان عربی با واژهء أم ساخته شده و بر موجودات و اشیاء اطلاق گشته، نیز بدین سبب است.

کلیدواژه‌ها