اسناد کتابخانه مجلس‘ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه ای ارزشمند در تاریخ معاصر ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله به اهمیت اسناد و تنوع آن در کتابخانه مجلس اشاره می شود و اینکه این اسناد شامل بایگانی راکد‘اسناد سازمان ملل‘بریده جراید‘روزنامه ها و مجلات قدیمی‘آلبوم ها و نقشه هاست و برای بهره برداری از این مجموعه ارزشمند باید برنامه ریزی نمود. این برنامه ریزی شامل سازمان دهی اولیه و سپس رایانه ای کردن آن برای اشاعه اطلاعات است .