عظمت انسانی نی اندیشمند

نویسنده

چکیده

دانشمند و عارف نامدار فرانسوی پاسکال سالها پس از عارف بزرگ ایرانی‘مولوی رومی‘وجود بشر را به نی تشبیه کرده است . وی در ضمن آثار خود از حقایق دینی سخن رانده و ثابت کرده است که میان این حقایق و علم و فلسفه کمال رابطه نزدیک و قرابت انکارناپذیر وجود دارد . کسانی که جویای سعادت می باشند‘برطبق اصول منطق باید راه دین را پیش گیرند و از سرچشمه فیاض معارف الهی سیراب گردند.
تنها دین قادر است طبیعت و ماهیت وجود بشری را توجیه و توضیح کند‘آدمی ترکیبی است از عناصر عالم و مظاهر عرصه افلاک.
تنها دین قادر است خیر حقیقی را برای آدمی با بار آورد . سعادت گمشده ونشاط ازلی وابدی را در دین باید جستجو کرد.
ای کاش آدمی به خود آید و آنچه خود را هست در قبال آنچه وجود دارد با دیده بصیرت بنگرد و سرانجام مشاهده کند که:
دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی