مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) (JFLH) - اصول اخلاقی انتشار مقاله