نواند یشی أدونیس

نویسنده

چکیده

در این گفتار اندیشه و آثار أدونیس فقد نامی معاصر عرب بازگو شده است. أدونیس نقد خود را منحصر به حوزه ادب ننموده است بلکه معتقد است برای نقد صحیح بایستی به عرصه های دیگرکه به نوعی در این حوزه مؤثر بوده اند نیز پر د ا خت.
آموزه های دینی- ادبی أدونیس (علی أحمد سعید) و آموزه های جدید ادب غرب و مکاتب آن، ایشان را ناقدی جهانگیر ساخت. آثار علی أحمد سعید به 14 زبان و از جمله فارسی ترجمه شده است.
آثار و اندیشه أدونیس ناقدان زیادی را بر آن داشت در دفاع و یا به نقد از ایشان قلم فرسایی نمایند.
آثار أدونیس و مجله شعر بازگو کننده اندیشه و مبانی فکری عمده أحمد سعیداست.

کلیدواژه‌ها