روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

نویسندگان

چکیده

ادبیات ایران در دوران انقلاب مشروطیت کاملأ تحت تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این تحولات به نوبه خود ریشه در رفت و آمد نخبگان سیاسی و فکری جامعه ایران به غرب از قبیل سیاحان، بازرگانان، دیپلمات ها، دانشجویان و از سوی دیگر آمد و شد اتباع مغرب زمین به ایران به ویژه در ساحت ایران شناس و یا شرق شناس و بازرگان و نیروی متخصص است.
ویزگی مهم ادبیات دوره مشروطه استفاده از زبان محاوره ای و ساده برای ارتباط فکری با توده های مردم بود. نثرگذشته همان نثر منشیانه و درباری است که کاربرد آن در میان خواص بود.

کلیدواژه‌ها