بحث تصوردرفلسفه دکارت بااقتباس ازمقاله( (Descartes on ideasآنتونی کنی

نویسنده

چکیده

یکی ازمتفکرینی که با نظم خاصی بحث تصوردرفلسفه دکارت را
پی گرفته ،آنتونی کنی است که به دلیل تبحروتخصصی که درفلسفه
غرب دارد،موفق شده ابعادتازه ای رادررابطه بااین موضوع به روی
علاقه مندان به آثارفلسفی بگشاید.توضیحی که آنتونی کنی ارائه می نماید
خواننده رابه این نکته رهنمون میگرددکه مفهوم تصوردرفلسفه دکارت
مشترکی لفظی است.به گونه ای که معانی گونه ای که معانی مختلفی که
مورداستفاده دکارت قرارگرفته وهرکدام هم درحوزه به کارگرفته شده
نقش تبیین کننده دارد بعضامتضاد باهم بوده وقابل جمع نیستند.به همین دلیل
است که بعضی تناقضات وناهمخوانیها دراین فلسفه به چشم می خوردوابهاماتی
ایجاد می کند که پاسخ آنهارانمی توان درکلیت فلسفه مذکوربه دست آورد.

کلیدواژه‌ها