نقد شعر عربی معاصر

نویسنده

چکیده

این مقاله کاوشی در شعر معاصر عربی از دیدگاه نقد ادبی است . د رمقدمه نگارنده به معرفی شعر بر مبنای تاریخی‘فلسفی‘ادبی پرداخته و تصویری کلی از عشر معاصر عربی ترسیم نموده و سپس به بررسی مفهوم و هدف شعر از دید ناقدان بزرگ معاصر عرب وارد گردیده و مجملی از آراء آنان را ذکر نموده است. بخش بعدی مقاله به موسیقی شعر‘ انواع گوناگون شعر از نظر وزن و قافیه و بیان آراء ناقدان معاصر در خصوص موسیقی شعر و اهمیت یا لزوم آن اختصاص یافته است . جدیدترین اشکال عروضی شعر معاصر عربی در این قسمت از مقاله معرفی شده است . نگارنده کوشیده با تطبیق اندیشه ها و نظریه های منتقدان معاصر برای دست یابی به وحدت ارکان نقد شعر معاصر روزنه ای بگشاید.