مقدمه ای بر ویژگیها و ابعاد فضایی بازسازی مناطق جنگزده استان کرمانشاه

نویسنده

چکیده

در پی 8 سال جنگ تحمیلی ‘ مناطق وسیع و گسترده ای در استان کرمانشاه توسط نیروهای عراقی دچار تخریب و خسارت گردید. با توجه به بازسازی ویرانی ها و ساماندهی نابسامانیهای حاصل که با تلاش سازمانهای اجرایی و مشارکت و همیاری مردم در مناطق جنگزده بعمل آمد. تدوین سیر تحولات و اقدامات انجام شده و بررسی ابعاد و ویژگیها و الگوهای مورد استفاده در بازسازی مناطق جنگزده و ارائه تجارب حاصله از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها