سفر شعر معاصر عربی به آمریکا "مهجر"

نویسنده

چکیده

در اواخر قرن 19 و طی قرن 20، تعداد قابل توجهی از عربهای سوریه، لبنان و فلسطین به دنبال کسب روزی و زندگی خوب و به منظور رهایی از مشکلات و بحرانهای فکری و اجتماعی به کشورهای مختلف آمریکای شمالی و جنوبی مهاجرت کردند, به هر یک از این سرزمینها "مهجر" و به ادبیات عربی شکل گرفته در این سرزمینها " ادبیات مهجر"گفته می شود.
آثار ادبای مهجر، به علت تأثیرپذیری از ادبیات اروپا و آمریکا و نیز زمینه های تازه عاطفی و تصویری که حاصل زندگی در محیط تازه است از جنبه های مختلف مانند موضوع، ساختار و روح شعری باکلاسیسم متفاوت است.
این مقاله با رویکرد ادبیات تطبیقی و به منظور نشان دادن گوشه هایی از تأثیر ادبیات معاصر غرب بر ادبیات معاصر عرب از طریق مهاجرت و سفر به موضوع سفر شعر معاصر عربی به آمریکا نگاه کرده است.

کلیدواژه‌ها