ریشه شناسی دو واژه از نسبت های خویشاوندی در زبان های هند و اروپایی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اجمالی ریشه شناسی و اژه های «پدرزن و پدر شوهر»و «مادرزندو ومادرشوهر»در خانواده زبان های هندواروپایی می پردازد.نخست ،به طور خلاصه به فرهنگ حاکم بر جوامع هندو اروپایی اشاره می شود.سپس نظریات گوناگون درمورد ریشه واژه های مورد بحث در زبان فرضی هند واروپایی مطرح می گردد .دربخش اصلی پژوهش ، این واژه ها در زبان های هندو اروپایی بررسی می شود و درهمه موارد شاهد مثال از کهن گرفته شده است.در ادامه بحث، صورت های گوناگون واژه های مورد نظر در سه دوره کهن ، میانه و جدید زبان های ایرانی مقایسه می شود.در پایان شباهت این واژه ها در زبان های خویشاوند و اصل نسبیت در زبان ها نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها