ارجوزة بهمنیار فی الجمل تکملة لالفیة ابن مالک فی النحو

نویسنده

چکیده

محمد جواد بهمنیار ارجوزه ای را در باره انواع جمله های عربی به عنوان " تکمله ای بر الفیه ابن مالک اندلسی " سروده است . این مقال با مقدمه ای درباره نقش دانشمندان و نویسندگان ایرانی تبار در زمینه ی تحقیق و تالیف علوم عربی در گذشته و حال آغاز می شود ، سپس خلاصه ای درباره زندگی علمی ابن مالک اندرسی ناظم الفیه ، و محمد جواد بهمنیار ناظم تکمله انواع الجمل را ارائه می کند . و سر انجام ابیات منظومه بهمنیار را که به 52 بیت می رسد . شرح و توضیح می دهد . باشد که خوانندگان عربی زبان بر توانمندی های علمی ایرانیان ، . خدمات بزرگی که به زبان و علوم عربی انجام داده اند واقف گردند. و طلاب نحو از این تکمله بهرهمند شوند .