ساختن اسم منسوب از عدد در زبان عربی

نویسنده

چکیده

یکی از احکام عدد ساختن اسم منسوب از الفاظ عدد است. اسم منسوب عددی متناسب با نوع عدد متفاوت است. کلأ در بنای نسبت از الفاظ عدد روش قاعده مند و معینی ذکر نشده است اما آنچه مسلم است این است که گاهی بر وزن " فعال " که احیانأ "یاء" نسبت هم همراه آن است، ساخته می شود, مانند: ثلاث و رباع و ثلاثی ورباعی. در عین حال ساختن اسم منسوب از عدد، مطابق قواعد نسبت نیز امری جایز است, مانند: واحدئ از واحد و أربعئ از أربعة. در عدد مرکب از آن نظرکه مرکب مزجی است، مطابق قاعده مربوط به بنای اسم منسوب در مرکب مزجی، اسم منسوب ساخته می شود, مانند:" تسعئ " از "تسعة عشر، یاگفته می شود"تسعة عشرئ " چنانکه گفته می شود "الشیعة الاثناعشریة". نسبت در اعداد عقود با الحاق " یائ " نسبت به لفظ عدد حاصل می شود, مانند: " خمسونی " منسوب به "خمسون " و در اعداد معطوف به هر دو جزءعددیاءنسبت می پیوندد.

کلیدواژه‌ها