رده شناسی در چهارچوب نظریه اصول و پارامترها

نویسنده

چکیده

در این مقاله به رده شناسی و یا توجیه تنوعات زبانی در چارچوب نظریه اصول و پارامترها خواهم پرداخت و آن را نقد و بررسی خواهم کرد. با توجه به برخی پارامترها تأکید خواهم کرد که مطالعه رده شناسی در این نظریه فقط می تواند برپایه اصل زیر مجموعه برویک (berwick) (1982) انجام پذیرد. و گرنه نظریه با اشکال روش شناختی مواجه می گردد.

کلیدواژه‌ها