دوره و شماره: 8و7و6، شماره 0 - شماره پیاپی 592، تیر 1381