دوره و شماره: 163-162، شماره 0 - شماره پیاپی 1009، مهر 1381 
گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی

دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر باقر غباری بناب؛ دکتر محسن شکوهی یکتا