دوره و شماره: 145-141، شماره 141 - شماره پیاپی 998، اسفند 1376 
حاکمیت قانون در جامعه مدنی توماس هابس

دکتر امیر آشفته تهرانی؛ دکتر مسعود امیر مظاهری