دوره و شماره: 1و2، شماره 0 - شماره پیاپی 588، اردیبهشت 1381