دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 587، فروردین 1383 (7و6)