دوره و شماره: دوره 53، شماره 2 - شماره پیاپی 580، پاییز 1382 (166و167) 
4. وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند