دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 579، فروردین 1382 (165) 
زبان شناسی روایت

دکتر على افخمى؛ سیده فاطمه علوى