نمایه نویسندگان

آ

 • آهنچی، آذر سفرنامه الئاریوس و اهمیت آن در شناخت سرزمین و جامعه ایران و اوضاع سیاسی سلطنت شاه صفی اول [دوره 58، شماره 2، 1386]

ا

ب

 • بیات، محمد حسین نگاهی خرد ورزانه به خیام [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • بخنیار، مظفر ترجمه کهن لامیة العجیم(در اوائل قرن هشتم.از مترجم ناشناخته) [دوره 58، شماره 5، 1386]

پ

ت

 • تجلیل، جلیل بهاءالدین محمد مختاری.نخستین مترجم لهوف [دوره 58، شماره 3، 1386]

ج

 • جرفی، محمد الشریف الرضی.الاغراض و الفنیة فی شعره [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • جهانگیری، محسن ابوالهذیل علاف(226-135ه=840-752 م)فیلسوف معتزله [دوره 58، شماره 5، 1386]

ح

 • حریرچی، فیروز بررسی مقامات ابوالقاسم حریری [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • حضرتی، حسن گزارش شمس الدین بیگ(سفیر عثمانی)از تحولات مشروطه در ایران [دوره 58، شماره 2، 1386]

خ

 • خاتمی، احمد ویژگی های زبان جامی در نفحات الانس [دوره 58، شماره 4، 1386]
 • خانیکی، هادی مدلی برای مطالعه تاریخی نسبت میان ساختار قدرت و مطوعات در ایران [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • خرسندی، محمود تشاوم در شعر ابوالعلای معری [دوره 58، شماره 1، 1386]

د

 • دزفولی، محمد شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • دهقی، محمود جعفری سرچشمه های دانش در عهد باستان و تاثیر ایرانیان بر انتشار علوم [دوره 58، شماره 4، 1386]

ر

ز

س

ش

 • شادی، علی سالاری سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • شبستری، معصومه ترجمه و سیر آن در ایران بعد از اسلام و بررسی نمونه هایی از ترجمه از عربی به فارسی و بر عکس [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • شریفی، گلفام ریشه شناسی دو واژه از نسبت های خویشاوندی در زبان های هند و اروپایی [دوره 58، شماره 4، 1386]
 • شکیب، محمود تانیت و زبان عربی [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • شناس، علی محمد حق نشانه شناسی شعر [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • شهیدی، حمید خطیب تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیش بینی (تخمین)مکانها و پراکنشهای سایت های پیش از تاریخی در پهندشت های باستانشناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی:حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • شهرضا، رسول دهقان ضاد تشاوم در شعر ابوالعلای معری [دوره 58، شماره 1، 1386]

ص

 • صادقی، مقصود علی آگاهی های ایرانیان روزگار صفوی از اوضاع مذهبی اروپا(با تاکید بر نخستین بازتابهای نهضت پروتستان در ایران [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • صالحی، حکمت الله ملا جستاری در نارسایی های تجربی دانش باستان شناسی [دوره 58، شماره 5، 1386]

ع

غ

 • غفاری، حسین نقد برهان(علامت تجاری)دکارت در باب اثبات وجود خداوند [دوره 58، شماره 5، 1386]

ف

ق

 • قبادی، حسینعلی تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • قمری، حیدر بررسی چند ترکیب مجازی تاریخ الوزراء [دوره 58، شماره 4، 1386]

ک

 • کاسمانی، مراد باقر زاده بررسی جامعه شناختی هماهنگی واکه ای در زبان فارسی [دوره 58، شماره 4، 1386]
 • کاشفی، امیر محمود تحقیقی در قصه اخراج نبی اعظم-صلی الله علیه و اله و سلم-و بیتوته وصی-علیهماالسلام-و بررسی این واقعه از دیدگاه قرآن کریم [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • کوشکی، علی دودمان بررسی مدایع شیعی در دوره عباسی با ملاحظه شرایط سیاسی و مذهبی [دوره 58، شماره 1، 1386]

گ

 • گرجی، مصطفی تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • گل، منصور صفت برافتادن صفویان.سیستان.تاریخ نویسان و آخرین ملوک نیمروز در روایت شجرة الملوک [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • گل، منصور صفت مکتب تاریخ نویسی ملوک نیمروز.روش و بینش در متون تاریخی سیستان [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • گنجعلی، عباس تانیت و زبان عربی [دوره 58، شماره 1، 1386]

ل

 • لو، یوسف رحیم سیر تاریخ نگاری محلی در ایالت کرمان [دوره 58، شماره 2، 1386]

م

 • مجد، امید تلفظ و تقطیع لغات در شعر خراسانی [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • مجیدی، حسن بررسی مقامات ابوالقاسم حریری [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • مومنی، صمد ترجمه و سیر آن در ایران بعد از اسلام و بررسی نمونه هایی از ترجمه از عربی به فارسی و بر عکس [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • مومنی، فریبا مقایسه دو دیدگاه درونگرایی و برونگرایی در مساله معرفت خداوند از نظر ویلیام آلستون [دوره 58، شماره 3، 1386]

ن

 • نیا، علی باقر طاهری ارزش بلاغی مثل [دوره 58، شماره 1، 1386]
 • نژاد، غلامحسین زرگری عباس میرزا.نخستین معمار(بنای نظام جدید)در ایران معاصر [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • نیکنامی، کمال الدین تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیش بینی (تخمین)مکانها و پراکنشهای سایت های پیش از تاریخی در پهندشت های باستانشناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی:حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • نوری، نظام الدین وجه تسمیه مازندران و طبرستان [دوره 58، شماره 3، 1386]

ه

 • هرسینی، محمدرضا سعیدی تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیش بینی (تخمین)مکانها و پراکنشهای سایت های پیش از تاریخی در پهندشت های باستانشناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی:حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی [دوره 58، شماره 5، 1386]

ی

 • یعقوبی، پارسا آشنایی با تابو شکنی ادبی و سیر آن در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 58، شماره 3، 1386]