دوره و شماره: دوره 156، شماره 0 - شماره پیاپی 967، زمستان 1379 
9. روش تأویل شعرهای نمادین

دکتر فاطمه راکعی با راهنمایی دکترعلی افخمی