دوره و شماره: دوره 156، شماره 0 - شماره پیاپی 967، دی 1379 
روش تأویل شعرهای نمادین

دکتر فاطمه راکعی با راهنمایی دکترعلی افخمی