دوره و شماره: دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 581، آذر 1384 (2-175)