دوره و شماره: دوره 56، شماره 4 - شماره پیاپی 1006، دی 1384 (2-176) 
هرمنوتیک و حافظ

دکتر محمد حسین محمدی؛ دکتر حمیرا زمردی