کلیدواژه‌ها = عشق
شرح قصید ه ای از متنبی (از شرح برقوقی)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381

دکتر علیرضا منوچهریان


حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، شهریور 1380

دکتر سید امیر محمود انوار