دوره و شماره: دوره 58، شماره 3 - شماره پیاپی 1000408، شهریور 1386 (183) 
نشانه شناسی شعر

علی محمد حق شناس؛ لطیف عطاری