دوره و شماره: دوره 58، شماره 1 - شماره پیاپی 1000406، اردیبهشت 1386 (181) 
تشاوم در شعر ابوالعلای معری

محمود خرسندی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا