دوره و شماره: دوره 58، شماره 5 - شماره پیاپی 1000410، دی 1386 (2-184) 
عرفان و شعر

علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه شیخ الاسلامی