دوره و شماره: دوره 57، شماره 5 - شماره پیاپی 1000405، زمستان 1385 (2-180) 
5. تحلیل باستان شناختی استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی

کمال الدین نیکنامی؛ یعقوب محمدی فر؛ محمد رحیم صراف