دوره و شماره: دوره 57، شماره 3 - شماره پیاپی 1000067، مهر 1385 (179)