دوره و شماره: دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 1000062، تابستان 1385 (178)