نمایه نویسندگان

ا

پ

ت

ح

  • حبیبی، کیومرث صنعتی سازی استان کردستان با تکیه بر توانهای جغرافیایی [دوره 156، شماره 0، 1379]

خ

ر

ز

س

ص

  • صافی، دکتر قاسم کوششهای فرهنگی دانشگاه پکن در سمینار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی [دوره 156، شماره 0، 1379]

ع

غ

ف

ق

م

و

  • ورکی، دکتر پرویز البرزی بند وابسته قیدی یا موصولی حرف ربط مرکب یا مجموعه ای مرکب از گروه اسمی و حرف ربط [دوره 156، شماره 0، 1379]