دوره و شماره: دوره 59، شماره 2 - شماره پیاپی 1000412، تیر 1387 (186) 
بررسی وجه شبه در کلیات شمس

تقی پور نامداریان؛ امیر حسین ماهوزی