دوره و شماره: 149-148، شماره 148 - شماره پیاپی 997، زمستان 1377 
14. در محضر حکیم فندرسک

محمد طباطبایی بهبهانی(منصور)