دوره و شماره: 149-148، شماره 148 - شماره پیاپی 997، اسفند 1377