دوره و شماره: 159-158، شماره 0 - شماره پیاپی 994، شهریور 1380 
حمد و عشق الهی

دکتر سید امیر محمود انوار