دوره و شماره: 159-158، شماره 0 - شماره پیاپی 994، تابستان 1380 
1. حمد و عشق الهی

دکتر سید امیر محمود انوار