دوره و شماره: 154-153، شماره 0 - شماره پیاپی 988، بهار 1379 
1. معنا شناسی اسماءالحسنی

دکتر صادق آیینه وند؛ دکتر شهریار نیازی