دوره و شماره: دوره 155، شماره 0 - شماره پیاپی 979، پاییز 1379