دوره و شماره: 2-173، شماره 0 - شماره پیاپی 733، فروردین 1384 
پلی بین خط وهنر

پرفسوردنیس اشماندات بسرات