دوره و شماره: 5و4، شماره 0 - شماره پیاپی 591، خرداد 1381 
نگاهی دوباره به دوازده بند محتشم

دکتر محمدعلی عربی؛ دکتر علی شیخ الاسلامی


جلوه هایی از جادوی مجاورت در مثنوی

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ دکتر میترا گلچین


ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی


لقب و لقب گذاری در ایران

دکتر میرخسرو فر شید ورد؛ دکتر ساره زیرک


تجلی طب در ادبیات کهن

دکتر برات زنجانى؛ دکتر مریم السادات اسعدى


ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار


انواع روایی سنتی در ادب فارسی

دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس