کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 14
2. وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، پاییز 1382

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند


4. نعلیات، دیوان عشق و دلدادگی

دوره 53، شماره 1، بهار 1382

على باقر طاهرى نیا


6. نقش قدامة بن جعفر در تحول نقد ادبی

3و4، شماره 164، پاییز 1381

دکتر عبدالله حسینى


8. تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

8و7و6، شماره 0، تابستان 1381

دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر مهدى خادمى کولایى


9. نواند یشی أدونیس

1و2، شماره 0، بهار 1381

عدنان طهماسبى


11. درآمدی بر شعر شرف الدین انصاری

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

دکتر ابوالحسن امین مقدسی


12. نگاهی به شعر عربی شیعی در خوزستان

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر عباس پورعباسی


13. جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر جاوید قیطانچی


14. تأثیر قرآن برشعرابن نباته

154-153، شماره 0، بهار 1379

دکتر ابوالحسن امین مقدسی