کلیدواژه‌ها = شعر
وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند


نعلیات، دیوان عشق و دلدادگی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

على باقر طاهرى نیا


نقش قدامة بن جعفر در تحول نقد ادبی

3و4، شماره 164، آذر 1381

دکتر عبدالله حسینى


تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381

دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر مهدى خادمى کولایى


نواند یشی أدونیس

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381

عدنان طهماسبى


درآمدی بر شعر شرف الدین انصاری

دوره 160، شماره 0، دی 1380

دکتر ابوالحسن امین مقدسی


نگاهی به شعر عربی شیعی در خوزستان

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر عباس پورعباسی


جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر جاوید قیطانچی


تأثیر قرآن برشعرابن نباته

154-153، شماره 0، خرداد 1379

دکتر ابوالحسن امین مقدسی