نویسنده = دکتر سید امیر محمود انوار
تعداد مقالات: 12
1. بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

دکتر سید امیر محمود انوار


2. شعر نیکو در جلوه گاه عرفان

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

دکتر سید امیر محمود انوار


3. أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، پاییز 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


5. نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم به فارسی

دوره 53، شماره 1، بهار 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


7. حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، تابستان 1380

دکتر سید امیر محمود انوار