نویسنده = دکتر سید امیر محمود انوار
بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تیر 1384

دکتر سید امیر محمود انوار


شعر نیکو در جلوه گاه عرفان

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384

دکتر سید امیر محمود انوار


أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، شهریور 1380

دکتر سید امیر محمود انوار