دوره و شماره: دوره 164، شماره 0 - شماره پیاپی 1008، زمستان 1381 
12. ساخت کنترل مفعولی در زبان فارسی

مریم دانای طوسی؛ آقای دکتر علی درزی


16. همزه در زبان فارسی

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا