دوره و شماره: دوره 164، شماره 0 - شماره پیاپی 1008، دی 1381 
همزه در زبان فارسی

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا