دوره و شماره: 147-146، شماره 146 - شماره پیاپی 996، مهر 1377