دوره و شماره: دوره 160، شماره 0 - شماره پیاپی 982، زمستان 1380