دوره و شماره: دوره 160، شماره 0 - شماره پیاپی 982، دی 1380