نمایه نویسندگان

ا

  • احمدی، فرج الله تکنولوژی و امپراطوری مستعمراتی بریتانیا:مطالعه موردی:کابل دریای سرخ 1870-1858م [دوره 59، شماره 1، 1387]
  • اندیش، عبدالرسول خیر مناسبات خانوادگی.نظامی سیاسی خوارزمشاهیان با سلغریان (اتابکان فارس)از 614 تا 634 ه-ق [دوره 59، شماره 1، 1387]

ب

پ

  • پور، لیلا نوروز اشارات سبحانی.بررسی دیدگاه های متعارض در باب شطح [دوره 59، شماره 2، 1387]

ح

خ

  • خدیش، پگاه یافته های نو در ریخت شناسی افسانه های جادویی ایرانی [دوره 59، شماره 2، 1387]
  • خویی، محمد تقی امامی قانون نامه برادر کشی سلطان محمد فاتح و نحوه اجرای اعدام اعضای خاندان [دوره 59، شماره 1، 1387]

ر

  • رضایی، حمید شعرهای کهن فارسی در کتاب ارشاد قلانسی [دوره 59، شماره 2، 1387]

ش

  • شناس، علی محمد حق یافته های نو در ریخت شناسی افسانه های جادویی ایرانی [دوره 59، شماره 2، 1387]

ط

غ

  • غیبی، عبدالاحد تجدد و نوگرایی در شعر شاعران نئو کلاسیک مصر [دوره 59، شماره 2، 1387]

ف

ک

  • کوب، روزبه زرین بنیان گذاری اتحاد مادها و اهمیت منبع شناسی آن [دوره 59، شماره 1، 1387]

م

ن

و

  • وثوقی، محمد باقر جابه جایی کانون های تجاری خلیج فارس از قرن پنجم تا قرن هشتم هجری [دوره 59، شماره 1، 1387]