نمایه نویسندگان

ب

ر

ط

  • طلایی، دکتر حسن سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]
  • طلایی، دکتر حسن تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]

ع

ف

ک

  • کریمیان، دکتر حسن ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]

ن

  • نشلى، دکتر حسن فاضلى گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]
  • نیکنامى، کمال الدین ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]

ی

  • یارى، احمد على تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]