نویسنده = دکتر حمیرا زمردى
تعداد مقالات: 5
1. وصف اطلال و دمن در شعر فارسی و تازی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

دکتر حمیرا زمردى؛ احمد محمدى


2. تناسخ و قداست گیاهی در شعر سپهری و شاملو

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حمیرا زمردى


5. تجلیات قدسی درخت

5و4، شماره 0، بهار 1381

دکتر حمیرا زمردى